KONKURS DLA APLIKANTÓW 

„SPORY BUDOWLANE W ORZECZNICTWIE SN” 

 Sprawdź swoją wiedzę i buduj karierę!

Drodzy Aplikanci!

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Wszystkim za udział w konkursie i nadesłane prace!

Jest nam bardzo miło poinformować, że nadesłane glosy były na bardzo wysokim poziomie. Dlatego zdecydowaliśmy się wyłonić siedmioro, a nie pięcioro Finalistów. Gratulujemy!

OŚRODEK IMIĘ i NAZWISKO
Kraków Aleksandra Kossowska
Kraków Kamil Kania
Poznań Ewelina Bułkowska
Warszawa Bartosz Boenigk
Warszawa Andrzej Girdwoyń
Warszawa Marta Błachnio
Warszawa Jakub Abramowicz

 

Finał odbędzie się 24 kwietnia br. (środa) w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS w Warszawie.

Finaliści ustnie zaprezentują swoje stanowisko zawarte w glosie przed specjalnie powołaną w tym celu Komisją, której przewodniczyć będzie Prof. Przemysław Drapała. Informację o zwycięzcy, jak również o pozostałych Finalistach, Organizator chciałby przekazać firmom członkowskim Partnerów konkursu, a także im samym: C.H.BeckPZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa), OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa)IGTL (Izba Gospodarcza Transportu Lądowego) oraz Inspire Leadership.Po otrzymaniu wiadomości e-mail Finaliści powinni najpóźniej do 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) potwierdzić mailowo zamiar wzięcia udziału w drugim etapie.

Konkurs realizowany jest dzięki Patronatowi i wsparciu Okręgowych Izb Radców Prawnych i Okręgowych Rad Adwokackich.

Szczegóły konkursu w Regulaminie

***

Przypominamy, do jakich wyroków SN Uczestnicy konkursu opracowali glosy:

1) Wyrok SN z 13 września 2017 r., IV CSK 578/16, OSP 2019/1/2.

Warunki kontraktowe FIDIC to powszechnie uznane międzynarodowe standardy – wzorce kontraktowe umów o prace projektowe lub roboty budowlane – opracowywane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils). Opisują one przebieg inwestycji budowlanych opartych na wzajemnych obowiązkach i relacjach zamawiającego jako inwestora, wykonawcy jako realizującego budowę oraz inżyniera kontraktu jako administratora przedsięwzięcia. W przypadku przyjęcia dla realizacji kontraktu warunków FIDIC oraz warunków szczegółowych, to stają się one integralną częścią umowy, a ich postanowienia stają się wiążące dla zamawiającego/inwestora oraz wykonawcy. Tym samym dla oceny czy zamówienie zostało wykonane w sposób prawidłowy należy stosować – w zakresie braku sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego – klauzule warunków kontraktowych FIDIC.

2) Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2017 r., IV CSK 109/16

  1. W razie stwierdzenia przesłanek które wymienione są w art. 632 § 2 KC, ten przepis, jako szczególny wyłączający stosowanie przepisu ogólnego jakim jest art. 3571KC, stanowi, co do zasady, podstawę prawną rozstrzygnięcia w sprawie. Artykuł 632 KC dotyczący umowy o dzieło ma per analogiam zastosowanie do wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego w umowie o roboty budowlane.
  2. Wówczas, kiedy dochodzi do wykonania robót dodatkowych stanowiących korzyść majątkową dla zamawiającego, bez dokonania przez strony stosowanej zmiany umowy lub zawarcia innego porozumienia regulującego wykonanie tych robót, nie jest wykluczone żądanie przez przyjmującego zamówienie zapłaty równowartości wykonanych robót dodatkowych na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

3) Wyrok SN z 23 marca 2017 r., V CSK 393/16, OSNC 2018/1/10.

Z chwilą zgłoszenia inwestorowi przez wykonawcę żądania, o którym mowa w art. art. 6491 § 1 KC, powstaje zobowiązanie inwestora do udzielenia gwarancji zapłaty (art. 6491 § 2 KC). Niewykonanie tego zobowiązania uprawnia wykonawcę do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem od dnia odstąpienia (art. 6494 § 1 KC).

Partnerzy:

Patroni: