PROF. DR HAB. PRZEMYSŁAW DRAPAŁA

RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK

Pobierz vCard

Partner kieruje ponad 20-osobowym Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespołem Infrastruktury. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w reprezentowaniu wiodących polskich i zagranicznych wykonawców oraz inwestorów prywatnych w złożonych postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych oraz infrastrukturalnych. Uznany w międzynarodowym rankingu LEGAL 500 (2018) za „Leading Individual in Poland” w dziedzinie „Construction/Construction Disputes”.

Profesor nadzwyczajny i Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autor ponad 80 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i arbitrażu, w tym licznych publikacji dotyczących umów o roboty budowlane. Współautor tomów 5, 6 i 7 Systemu Prawa Prywatnego – Zobowiązania (ostatnie wydanie C.H. Beck, 2013 – 2018), współautor – wraz z Sędziami Izby Cywilnej Sądu Najwyższego – komentarza do Kodeksu Cywilnego pod red. Jacka Gudowskiego (ostatnie wydanie Wolters Kluwer, 2017). Członek Zarządu Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, członek Zespołu Problemowego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. umów o świadczenie usług w nowym Kodeksie Cywilnym (w tym umów o roboty budowlane), przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Prawa i Legislacji Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB).

 • Zastępstwo procesowe generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko zamawiającemu o wynagrodzenie i naprawienie szkody w związku z budową Stadionu Narodowego w Warszawie (wartość przedmiotu sporu ponad 139 mln PLN, nazwy stron komunikowane w środkach masowego przekazu);

 • Zastępstwo procesowe jednego z generalnych wykonawców w postępowaniu przed Sądem Najwyższym dotyczącym odstąpienia przez zamawiającego od umowy o budowę stadionu miejskiego w Białymstoku (wartość przedmiotu sporu ponad 134 mln PLN);

 • Zastępstwo procesowe generalnych wykonawców w postępowaniu przeciwko inwestorowi o zapłatę kar umownych w związku z modernizacją odcinka linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie, łącznica lotniska Okęcie (wartość przedmiotu sporu ponad 72 mln PLN);

 • Zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi o naprawienie szkody w związku z budową odcinka Południowej Obwodnicy Gdańska (wartość przedmiotu sporu ponad 65 mln PLN);

 • Zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi o naprawienie szkody w związku z budową odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy (wartość przedmiotu sporu ponad 62 mln PLN);

 • Zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy rewitalizacji i modernizacji odcinka linii kolejowej w postępowaniu przeciwko inwestorowi o wynagrodzenie i odszkodowanie (wartość przedmiotu sporu ponad 54 mln PLN);

 • Zastępstwo procesowe spółki z branży produkcyjnej w postępowaniu przeciwko byłym członkom zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (wartość przedmiotu sporu ponad 40 mln PLN);

 • Zastępstwo procesowe generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi w związku z budową tzw. Trasy Górnej w Łodzi (wartość przedmiotu sporu około 23 mln PLN);

 • Zastępstwo procesowe inwestora z branży automotive w postępowaniu sądowym przeciwko generalnemu wykonawcy modernizacji i rozbudowy zakładu przemysłowego o kary umowne i naprawienie szkody (wartość przedmiotu sporu ponad 20 mln PLN);

 • Zastępstwo procesowe generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi publicznemu o dodatkowe wynagrodzenia w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S-8 (wartość przedmiotu sporu około 15 mln PLN);

 • Zastępstwo procesowe inwestora prywatnego w postępowaniu sądowym przeciwko generalnemu wykonawcy inwestycji kubaturowej o naprawienie szkody (wartość przedmiotu około 11 mln PLN);

 • Zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy (spółka z branży budownictwa kolejowego) w sporze o zapłatę wynagrodzenia potrąconego z karą umowną za opóźnienie związane ze zwiększeniem zakresu robót oraz nieprawidłowym przygotowaniem inwestycji (wartość przedmiotu sporu około 10 mln PLN);

 • Zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy modernizacji układu paleniskowego bloku energetycznego w sporach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na tle odpowiedzialności solidarnej z art. 647 (1) k.c. (wartość przedmiotu sporu do 9 mln PLN);

 • Zastępstwo procesowe inwestora (właściciela jednej z wiodących sieci marketów ogólnospożywczych) w sporach z generalnymi wykonawcami i podwykonawcami w związku z budową kolejnych marketów (wartość przedmiotu sporu do 10 mln PLN);

 • Zastępstwo procesowe generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi publicznemu o naprawienie szkody w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S-5 (wartość przedmiotu sporu około 9 mln PLN);

 • Zastępstwo procesowe generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi publicznemu o należne wynagrodzenie w związku z budową odcinka drogi ekspresowej (wartość przedmiotu sporu około 11 mln PLN);

 • Zastępstwo procesowe generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko Miastu Płock w związku z budową mostu przez Wisłę (wartość przedmiotu sporu około 8 mln PLN);

 • Zastępstwo procesowe jednego z wiodących producentów materiałów budowlanych w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności za rzekome wady produktu (wartość przedmiotu sporu ponad 8 mln PLN).

 • Przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym jednego z generalnych wykonawców w postępowaniu dotyczącym stadionu miejskiego w Białymstoku (wartość przedmiotu sporu ponad 134 miliony PLN);

 • Przygotowanie dwóch skarg kasacyjnych i reprezentacja przed Sądem Najwyższym spółki będącej nabywcą przedsiębiorstwa w postępowaniach dotyczących jej odpowiedzialności solidarnej za długi przedsiębiorstwa (art. 55 4 k.c.) w związku z upadłością zbywcy (wartość przedmiotu sporu ponad 26 mln PLN);

 • Reprezentacja jednej z wiodących spółek z branży budowlanej w postępowaniu przed Sądem Najwyższym dotyczącym uchylenia wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy ICC (wartość przedmiotu sporu ponad 30 mln PLN);

 • Przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym inwestora w postępowaniu dotyczącym roszczeń podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia opartego na odpowiedzialności solidarnej (wartość przedmiotu sporu ponad 11 mln PLN);

 • Przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym strony w postępowaniu dotyczącym nieważności umowy inwestycyjnej (wartość przedmiotu sporu ponad 12 mln PLN);

 • Przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym inwestora publicznego w postępowaniu przeciwko generalnemu wykonawcy dotyczącym odstąpienia od umowy i ważności klauzul w umowie FIDIC;

 • Przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym podmiotu uprawnionego do nabycia nieruchomości w postępowaniu dotyczącym wykonania prawa pierwokupu;

 • Przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym jednej ze stron w postępowaniu kasacyjnym dotyczącym wykładni i wykonania umowy o współpracy (Joint-Venture);

 • Reprezentacja przed Sądem Najwyższym generalnego wykonawcy w postępowaniu z powództwa podwykonawcy dotyczącym realizacji inwestycji kubaturowej.

 • Zastępstwo procesowe wiodącego producenta pojazdów szynowych w postępowaniu arbitrażowym przed KIG dotyczącym roszczeń wynikających z umowy dostawy pojazdów (wartość przedmiotu sporu ponad 104 mln PLN);

 • Reprezentacja generalnego wykonawcy w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy ICC przeciwko inwestorowi w związku z budową odcinka drogi krajowej (wartość przedmiotu sporu ponad 30 mln PLN). Doprowadzenie do oddalenia przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy skargi o uchylenie wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy ICC;

 • Zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy ICC przeciwko inwestorowi w związku z realizacją inwestycji liniowej (wartość przedmiotu sporu ponad 22 mln PLN). Zakończona sukcesem reprezentacja w postępowaniu przed sądami powszechnymi (SO i SA) o uchylenie wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy ICC;

 • Zastępstwo procesowe polskiej firmy inżyniersko-projektowej w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy ICC przeciwko kontrahentowi indyjskiemu w związku z umową realizowaną w Afryce;

 • Zastępstwo procesowe (wspólnie z kancelarią zagraniczną) spółki będącej właścicielem sieci marketów w postępowaniu arbitrażowym przed DIS (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit) w sporze dotyczącym naruszenia oświadczeń i zapewnień (reps and warranties) złożonych w umowie asset deal (wartość przedmiotu sporu ponad 32 mln PLN);

 • Zastępstwo procesowe producenta pojazdów szynowych w postępowaniu arbitrażowym przed KIG dotyczącym roszczeń z tytułu kar umownych za dostawę pojazdów (wartość przedmiotu sporu 26 mln PLN);

 • Zastępstwo procesowe polskiego lidera konsorcjum w postępowaniu przez Sądem Arbitrażowym przy Lewiatanie przeciwko członkowi konsorcjum w związku z budową odcinka drogi ekspresowej (wartość przedmiotu sporu ok. 30 mln PLN);

 • Zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy w postępowaniu arbitrażowym przed KIG o zapłatę wynagrodzenia potrąconego z karą umowną za opóźnienie w trakcie realizacji inwestycji kubaturowej (wartość przedmiotu sporu około 10 mln PLN);

 • Zastępstwo procesowe inwestora prywatnego w postępowaniu arbitrażowym przed KIG przeciwko konsorcjum wykonawców w związku budową zakładu przemysłowego (wartość przedmiotu sporu ponad 14 mln PLN).

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka Południowej Obwodnicy Gdańska (od autostrady A1 do węzła Koszwały); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 1,1 mld PLN;

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnych wykonawców w toku realizacji budowy Stadionu Narodowego w Warszawie; Zamawiający: Skarb Państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Narodowe Centrum Sportu (spółka celowa), wartość projektu ponad 1,5 mld PLN;

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy modernizacji układu paleniskowego bloków nr 7 – 12 w Elektrowni Bełchatów; Zamawiający: PGE GIEK, wartość projektu ponad 475 mln EUR (ponad 1,9 mld PLN);

 • Doradztwo prawne na rzecz inwestora w związku z realizacją w formule EPC inwestycji obejmującej budowę elektrowni z blokiem gazowo-parowego o mocy 600 MWe, wartość projektu ponad 1,65 mld PLN;

 • Doradztwo prawne na rzecz konsorcjum polskich i zagranicznych firm wykonujących w ramach projektu „pod klucz” modernizację bloków nr 4 – 6 Elektrowni Turów; Zamawiający: PGE GiEK, wartość projektu ponad 625 mln PLN;

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy (od węzła Konotopa do węzła Puławska), Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 908 mln PLN;

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-5 (Wrocław-Poznań); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 900 mln PLN;

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnych wykonawców w toku budowy stadionu PGE Arena w Gdańsku; Zamawiający: Miasto Gdańsk i BIEG 2012 Sp. z o.o., wartość projektu ponad 780 mln PLN;

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-8 (Radzymin-Wyszków); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 640 mln PLN;

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy Trasy Górna w Łodzi, Zamawiający: Miasto Łódź, wartość projektu ponad 345 mln PLN;

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej nr 8; Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 260 mln PLN;

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-8 (Rawa Mazowiecka – granica województwa łódzkiego); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 535 mln PLN;

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy modernizacji kotłów bloków nr 2 i nr 4 w PGE Elektrowni Bełchatów; Zamawiający: PGE GiEK, wartość projektu ponad 375 mln PLN;

 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawcy modernizacji odcinków linii kolejowych nr 61 i nr 700 (Częstochowa – Fosowskie); Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wartość projektu ponad 270 mln PLN;

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy budowy odcinka linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie (łącznica lotniska Okęcie); Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wartość projektu ponad 230 mln PLN.

 • Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie;

 • Od 2013 – członek Zespołu Problemowego do spraw umów o świadczenie usług w przyszłym Kodeksie Cywilnym;

 • Od 2009 – członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego zajmującego się przygotowaniem części ogólnej prawa zobowiązań.

 • Od 2016 – członek zwyczajny Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce – ICC);

 • Od 2008 – Partner w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS;

 • 2001 – 2007 – Senior Associate Gleiss Lutz, Warszawa;

 • 1997 – 1999 – Associate Rödl & Partner, Warszawa;

 • 2011 – Habilitacja z prawa cywilnego;

 • 2001 – Doktorat z prawa cywilnego;

 • 1990 – 1995 – Uniwersytet w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji;

 • 1993 – 1994 – Stypendium na Uniwersytecie w Regensburgu (Niemcy);

 • 1995 – Stypendium na Uniwersytecie w Hamburgu (Niemcy);

 • Dwukrotne stypendium w Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu (Niemcy).

 • P. Drapała [w:] System Prawa Prywatnego – Prawo zobowiązań. Część szczegółowa, tom 7, pod red.: prof. dr. hab. J. Rajskiego, C.H. Beck, wyd.4, Warszawa 2018;
 • P. Drapała [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa, pod red.: J. Gudowskiego, wydanie 2, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017;
 • P. Drapała [w:] Instytucje Prawa Prywatnego – Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016;

 • P. Drapała [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz (red. Jacek Gudowski), t. III, cz. 2, wyd. LexisNexis, Warszawa 2013;

 • P. Drapała [w:] System Prawa Prywatnego – Zobowiązania. Część ogólna, tom 5 , wydanie 2, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012;

 • P. Drapała, Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2009;

 • P. Drapała, Umowy odnoszące się do osób trzecich, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005;

 • P. Drapała, Zwalniające przejęcie długu, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.

 • Polski
 • Niemiecki
 • Angielski