KONKURS DLA APLIKANTÓW 

„SPORY BUDOWLANE W ORZECZNICTWIE SN” 

 Sprawdź swoją wiedzę i buduj karierę!

Drodzy Aplikanci!

Finał Konkursu dla Aplikantów “SPORY BUDOWLANE W ORZECZNICTWIE SN” już za nami! Poniżej przedstawiamy listę Laureatów! Gratulujemy!

Miejsce Imię i nazwisko Rok / rodzaj aplikacji / Miejsce
I Jakub Abramowicz I rok aplikacji adwokackiej (Warszawa)
II Bartosz Boenigk I rok aplikacji adwokackiej (Warszawa)
III Aleksandra Kossowska II rok aplikacji adwokackiej (Kraków)
   
Wyróżnieni: Marta Błachnio; Ewelina Bułkowska; Andrzej Girdwoyń; Kamil Kania


Dziękujemy Uczestnikom za bardzo ciekawe wystąpienia i obronę stanowiska wyrażonego w glosie.

Dziękujemy Wszystkim Partnerom za obecność i wsparcie.

Dziękujemy Okręgowym Izbom Radców Prawnych i Okręgowym Radom Adwokackim za wsparcie i nagłośnienie Konkursu.

Partnerzy:

C.H.Beck

PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa)

OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa)

IGTL (Izba Gospodarcza Transportu Lądowego)

Inspire Leadership

Szczegóły konkursu i informacje o nagrodach w Regulaminie

Więcej w “Rynku Prawniczym

***

Przypominamy, do jakich wyroków SN Uczestnicy konkursu opracowali glosy:

1) Wyrok SN z 13 września 2017 r., IV CSK 578/16, OSP 2019/1/2.

Warunki kontraktowe FIDIC to powszechnie uznane międzynarodowe standardy – wzorce kontraktowe umów o prace projektowe lub roboty budowlane – opracowywane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils). Opisują one przebieg inwestycji budowlanych opartych na wzajemnych obowiązkach i relacjach zamawiającego jako inwestora, wykonawcy jako realizującego budowę oraz inżyniera kontraktu jako administratora przedsięwzięcia. W przypadku przyjęcia dla realizacji kontraktu warunków FIDIC oraz warunków szczegółowych, to stają się one integralną częścią umowy, a ich postanowienia stają się wiążące dla zamawiającego/inwestora oraz wykonawcy. Tym samym dla oceny czy zamówienie zostało wykonane w sposób prawidłowy należy stosować – w zakresie braku sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego – klauzule warunków kontraktowych FIDIC.

2) Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2017 r., IV CSK 109/16

  1. W razie stwierdzenia przesłanek które wymienione są w art. 632 § 2 KC, ten przepis, jako szczególny wyłączający stosowanie przepisu ogólnego jakim jest art. 3571KC, stanowi, co do zasady, podstawę prawną rozstrzygnięcia w sprawie. Artykuł 632 KC dotyczący umowy o dzieło ma per analogiam zastosowanie do wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego w umowie o roboty budowlane.
  2. Wówczas, kiedy dochodzi do wykonania robót dodatkowych stanowiących korzyść majątkową dla zamawiającego, bez dokonania przez strony stosowanej zmiany umowy lub zawarcia innego porozumienia regulującego wykonanie tych robót, nie jest wykluczone żądanie przez przyjmującego zamówienie zapłaty równowartości wykonanych robót dodatkowych na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

3) Wyrok SN z 23 marca 2017 r., V CSK 393/16, OSNC 2018/1/10.

Z chwilą zgłoszenia inwestorowi przez wykonawcę żądania, o którym mowa w art. art. 6491 § 1 KC, powstaje zobowiązanie inwestora do udzielenia gwarancji zapłaty (art. 6491 § 2 KC). Niewykonanie tego zobowiązania uprawnia wykonawcę do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem od dnia odstąpienia (art. 6494 § 1 KC).

Partnerzy:

Patroni: